SOUHRN

Čelko M., Cevallos-Lecaro M. D., Ekr J. Dentální implantáty jako metoda ošetření ztráty zubu u psa - kazuistika.
Autoři prezentují kazuistiku použití implantátu s předčasným zatížením při funkčním a estetickém ošetření ztráty zubu u psa Akita Inu. Popsaný případ ukazuje, že dentální implantáty mají širší možnosti využití i ve veterinární medicíně.

M. ČELKO,1 M. D. CEVALLOS-LECARO,2 J. EKR3

 • 1Soukromá stomatologická ordinace Hradec Králové
 • 2Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, obor stomatologie - dentální implantologie
 • 3Veterinární klinika Hradec Králové

SOUHRN
Čelko M., Cevallos-Lecaro M. D., Ekr J. Dentální implantáty jako metoda ošetření ztráty zubu u psa - kazuistika.
Autoři prezentují kazuistiku použití implantátu s předčasným zatížením při funkčním a estetickém ošetření ztráty zubu u psa Akita Inu. Popsaný případ ukazuje, že dentální implantáty mají širší možnosti využití i ve veterinární medicíně.

SUMMARY
Čelko M., Cevallos-Lecaro M. D., Ekr J. Dental implants as reconstruction method for single missing tooth in a dog. Case report.
The authors present a case report, where single tooth implant treatment with early loading, is employed to reconstruct esthetically and functionally an edentulous zone in an Akita Inu dog. This situation demonstrates that dental implant treatment offers a reliable possibility to use its features for veterinary medicine.

Úvod
Od doby, kdy Brånemark zavedl pojem oseointegrace, se výrazně rozšířilo použití dentálních implantátů v praxi a dnes je implantace běžná a spolehlivá metoda ošetření defektů chrupu u člověka na celém světě.1
I když původně implantologický protokol považoval za nutné přesně dodržet období vhojování implantátu před zahájením protetické sanace,2-6 v současnosti je možné tuto dobu podstatně zkrátit, pokud jsou výhodné mezičelistní vztahy a kvalita a kvantita kosti mají dobré parametry.7-10
Ačkoliv je známo, že oseointegrace u psů je stejně kvalitní jako u lidí, použití dentálních implantátů u zvířat je zaměřeno, v České republice, většinou na výzkumné práce.11-16
Cílem našeho sdělení je demonstrovat klinický případ, ve kterém byl dentální implantát použit na posttraumatickou rekonstrukci chrupu psa, a poukázat na možnosti zubních implantátů nejen v humánní, ale i ve veterinární medicíně.

Popis případu
Nacionále a anamnéza: Postižený pes byl 1,5 letá zdravá fena Akita inu, která přišla o druhý horní pravý řezák při střetu s cizím psem.
Klinické vyšetření: Při prvním vyšetření bylo jasně viditelné prázdné lůžko po avulzi zubu a alveol dostatečně široký pro zavedení implantátu. Vyšetření chrupu ukázalo dobrou domácí péči, tj. Sulkus-Blutungs-Index a Plaque index měly hodnotu nula.17 Na hlavě byla již ošetřená tržná rána délky asi 4 cm. Jiné postižení nebylo zjevné. Zvolili jsme okamžitou odloženou implantaci, protože extrakční rána byla malých rozměrů a nabídka kosti dostatečná - třída A dle Mischovy klasifikace tj. víc než 5mm na šířku a minimálně 10-13mm na výšku, víc než 7mm mesiodistálně a poměr korunka-implantát menší než jedna.18 Tím jsme zkrátili zhojování extrakční rány na 5 týdnů, místo běžného hojení 6 měsíců. Majitel byl o všem důkladně poučen.
Předoperační vyšetření: Čtyři týdny po úrazu byla již sliznice zhojena, v místě chybějícího řezáku se nacházela nepatrná vkleslina. Alveolární hřeben byl v celém rozsahu dostatečně široký, bez výrazné atrofií.
Implantace: Byla provedena celková injekční intravenózní anestezie, kterou jsme upřednostnili před inhalační z důvodu lepší manipulace v dutině ústní. Před implantací jsme dutinu ústní vytřeli chlorhexidinem. Po odklopení mukoperiostálního laloku bylo vidět širokou kost s úzkou asi 5 mm hlubokou extrakční ránou o průměru 1,5 mm po avuldovaném zubu (obr.1).
Po preparaci lůžka implantátu jsme opět provedli výplach 0,2% chlorhexidinem. Kompakta byla silná s kvalitní spongiózou což je dle klasifikace Lekholm & Zarb denzita D2.19-21 Implantát proniknul kompaktou nosní dutiny aniž by perforoval její slizniční výstelku - bikortikální kotvení. Zavedli jsme implantát Impladent® (STI-Bio, Lasak Praha) s průměrem 3,7 mm a délky 12 mm s výbornou primární retencí. Z toho důvodu se zavedl ihned přímý abutment, tj. transmukózní, protetická část implantátu, se schůdkem vysokým 1 mm (obr.2). Poté jsme provedli suturu materiálem PDS 3 (polydioxanone monofilament).
Následoval protetický otisk implantátu C-silikonem, Stomaflex® (Spofa Dental, Praha) přes otiskovací kapnu Impladent®.
Pooperační stav: Při kontrole za tři týdny jsme zkonstatovali, že zavedený implantát byl pevný, nebolestivý, rána zhojena per primam a dle RTG snímků stav implantátu vyhovující (obr.3). Poté se nafixovala provizorní pryskyřičná korunka (obr. 4).
Nyní je zatížený implantát in situ rok plně funkční (obr.5).

Diskuse
I když je klinicky implantát oseointegrován, autoři si jsou vědomi možnosti dlouhodobých komplikací. Například hry s tvrdými předměty nebo příjem tvrdé potravy může ovlivnit dlouhodobý úspěch náhrady.
Z anamnézy jsme zjistili, že pes byl na každodenní péči o dutinu ústní zvyklý. Dokonalá hygiena je jednou z podmínek přežití implantátu, přesto byli majitelé důkladně instruováni o péči o chrup.22,23
Třebaže většinou je implantace provedena až po zhojení extrakční rány tj. za 6 měsíců, my jsme zkrátili čekací dobu, abychom zabránili atrofii alveolárního výběžku24 - okamžitá odložená implantace. Za určitých okolností, v případě dobré nabídky kosti a malého rozsahu extrakční rány, tato technika dosahuje úspěšné výsledky.24-26
Ačkoli existují různé typy dentálních implantátů, současné dentální implantologii dominují titanové s válcovým tvarem nitrokostní části a v odborné literatuře jsou nejlépe zdokumentované. Navíc tento typ implantátů je možno použít ve všech indikacích. Proto jsme je zvolili i v tomto případě.27
Domníváme se, že je nutná pravidelná dispenzarizace z důvodu vyloučení eventuálních komplikací.22
Protože zatím nejsou publikovány dlouhodobé studie, je těžší předvídat úspěšnost implantace. Není ještě stanoven exaktní implantologický protokol pro psy, o kterém se domníváme, že je pro další práce nezbytný. Předpokládáme však, že dentální implantáty jsou schopny rekonstruovat chrup funkčně i esteticky nejen v humánní ale, v krátké době i ve veterinární medicíně, a to u nejrůznějších druhů zvířat.

Závěr
Tento případ ukazuje, že ve vhodných situacích je možné rekonstruovat chrup psa i pomocí dentálních implantátů, což rozšiřuje možnosti současné dentální implantologii.

Literatura:

 • 1. Lazarof S., Hobo S., Nowzari H. The immediate load implant system: Esthetic implant dentistry for the 21st century. Quintessence, Tokio 1998.
 • 2. Brånemark P. I., Hansson B. O., Adell R. et al. Osseointegrated implants in the treatment of the edentulous jaw: Experience from a 10-year period. Scand. J. Plast. Reconstr. Surg. 1997;2:1-132.
 • 3. Adell R., Lekholm U., Rockler B., Brånemark P. I. A 15-year study of osseointegrated implants in the treatment of edentulous jaw. Int J Oral Surg 1981;10(6):387-416.
 • 4. Krennmair G., Schmidinger S., Waldenberger O. Single-Tooth Replacement with the Frialit-2 System: A Retrospective Clinical Analysis of 146 Implants. Int. J Oral Maxillofac Implants, 2002;17:78-85.
 • 5. Lindquist L. W., Carlsson G. E., Jemt T. A prospective 15-year follow-up study of mandibular fixed prostheses supported by osseointegrated implants. Clin. Oral Impl. Res. 1996;7:324-336.
 • 6. Van Steenberghe D., Naert I. The first two-stage dental implant system and its clinical application. Periodontology 2000 1998;17:89-95.
 • 7. Gomes A., Lozada J. L., Caplanis N., Kleinman A. Immediate Loading of a Single Hydroxyapatite-Coated Threaded Root Form Implant: A Clinical Report. J Oral Implantol. 1998;24:159-166.
 • 8. Piatelli A., Trisi P., Romasco N., Emanuelli M. Histologic Análisis of a Screw Implant Retrieved from a Man: Influnce of Early Loading and Primary Stability. J Oral Implantol. 1993;19:303-306.
 • 9. Proussaefs P., Kan J., Lozada J., Kleinman A. et al. Effects of Immediate Loading with Threaded Hydroxyapatite- Coated Root-Form implants on single Premolar Replacements: A Preliminary Report. Int J Oral Maxillofac Implants 2002;17:567-572.
 • 10. Randow K., Ericsson I., Nilner K., Peterson A. et al. Immediate functional loading of Brånemark dental implants. An 8-month clinical follow-up study. Clin Oral Impl Res. 1999;10:8-15.
 • 11. Cook S. D., Baffes G. C., Palafox A. J., Wolfe M. W. et al. Torsional Stability of HA-coated and Grit-blasted Titanium Dental Implants. J Oral Implantol. 1992;28(4):254-358.
 • 12. Steflik D. E., Noel C., McBrayer C., Lake F. T. et al. Histologic Observations of Bone Remodeling Adjacent to Endosteal Dental Implants. J Oral Implantol. 1995;21(2):96-106.
 • 13. Steflik D. E., Sisk A. L., Parr G. A., Lake F. T. et al. Experimental Studies of the Implant-Tissue Interface. J Oral Implantol. 1993;19(2):90-94.
 • 14. Novaes A. B., Jr., Vidigal G. M., Novaes A. B., Grisi M. F. M. et al. Immediate implants Placed into Infected Sites: a Hisomorphometric Study in Dogs. Int J Oral Maxillofac Implants 1998;13:422-427.
 • 15. Asikainen P., Kotilainen R., Vuillemin T., Sutter F., et al. Osseo-integration of Dental Implants in radiated Mandibles: An Experimental Study with Beagle Dogs. J Oral Implantol., 1991; 17(1): 48-54.
 • 16. Zubery Y., Bichacho N., Moses O., Tal H. Immediate loading of modular transitional implants: a histologic and histomorphogenetic study in dogs. Int J Periodontics Restorative Dent. 1999;19(4):343-353.
 • 17. Hellwig E., Klimek J., Attin T. Epidemiologie zánětlivých parodontopatií. Kap. 17 Záchovná Stomatologie a Paradontologie. Grada Publishing a.s. 2003;257-261.
 • 18. Misch C. E. Divisions of available bone. Kap. 7 Contemporary Implant Dentistry, druhé vydaní. Carl E. Misch. Editorial Mosby 1999;89-108.
 • 19. Brånemark P. I., Zarb G. A., Albrektson T. Patient selection and preparation. In: Tissue-integrated prostheses: osseointegration in clinical dentistry. Chicago: Quintessence. Primera edición, 1985:199-209.
 • 20. Lekholm U., Zarb G. A. Patient selection and preparation. Brånemark P., I., Zarb G., A., & Albrektsson T. Tissue-integrated prostheses: osseointegration in clinical dentistry. Chicago. Quintessence první vydaní 1985;199-209.
 • 21. Misch C. E. Bone Density: A Key Determinant for Clinical Success. Chap. 8. Contemporary Implant Dentistry, second edition. Carl E. Misch. Editorial Mosby 1999; 109-118.
 • 22. DuCoin F. J. Dental Implant Hygiene and Maintenace: Home and Professional Care. J Oral Implantol. 1996;22(1):72-75.
 • 23. Francetti L., Chioatto M., Craveri D. Importance of the masticatory mucosa in the maintenance of healthy peri-implant soft tissues. Review of the literature. Minerva Stomatol. 1997;46(7-8):399-405.
 • 24. Conte G., Rhodes P., Richards D., Kao R. Considerations for anterior implant esthetics. J Calif Dent Assoc. Jul 30(7):528-534.
 • 25. Schwartz-Arad D., Gulayev N., Chaushu G. Immediate versus non-immediate implantation for full-arch reconstruction following extraction of all residual teeth: a retrospective comparative study. J Perodontol 2000 Jun 71(6):923-928.
 • 26. Gelb D. Immediate implant surgery: Three-year retrospective evaluation of 50 consecutive cases. Int J Oral Maxillofac Implants 1993;8(4):388-399.
 • 27. Šimůnek A. a kol. Klasifikace implantátů. Dentální implantologie. Nukleus HK 2001;18-20.